VAKIF SENEDİ

İLGİLİ: NEVZAT BAYHAN
Beyoğlu 21. Noteri
Mehmet Atıf Çataklı
Vekili Başkâtip
Bedri Sarıoğlu
Resmi Mühür ve İmza
İş bu suret dairede saklı aynı tarih ve aynı yev. nolu aslının aynı olduğunu onaylarım.

MADDE 1- Vakfın adı “Adıyamanlılar Vakfı”dır.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2- Vakfın yazışma adresi Göztepe Mah. Mahmutbey Yolu Orhangazi Caddesi No:16 Bağcılar / İSTANBUL”dur.
Vakfın yazışma adresi Teftiş Makamına bilgi verilmek suretiyle merkez dâhilinde Vakıf Mütevelli Heyet Kararı ile değiştirilebilir.
 
ŞUBELER

MADDE 4- Yönetim Kurulu Kararı, Mütevelli Heyeti onayı ve ilgili mercilerin müsaadesiyle Yurt içinde ve dışında şubeler kurulabilir. Şubelerin teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
 
VAKFIN ŞAHSİYETİ

MADDE 5- Vakıf, Türk Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişik 73. ve müteakip maddeleri gereğince kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimine tabi muhtar hükmü şahsiyete haiz bir kuruluştur.
 
VAKFIN KURUCUSU
 
MADDE 6- Vakfın kurucusu Nevzat BAYHAN ’dır.
 
VAKİFA TAHSİS EDİLEN MAL VE HAKLAR

 
MADDE 7- Vakfın kuruluş varlığı 500.000.000 TL.a nakittir.
 
 
VAKFIN AMACI

 
MADDE 8- Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma, sosyal yardım ve dayanışma amaçları yanında özel amacı başta Adıyaman İli ve çevresi olmak üzere ülkenin kalkınmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal, kültürel, eğitim, turizm faaliyetleri yanında sağlık ve çevre koruması çalışmalarını gerçekleştirmektir.
Vakıf asıl amacının yanında başta Adıyaman ili olmak üzere;
a) Yöresel ihtiyaçların karşılanması, örf, adet ve geleneklerin (folklorik değerlerin) korunup, yaşatılması ve tanıtılmasını yapar.
b) Öncelikle yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunur.
c) Yörenin tarihi ve doğal çevre ile uyumlu gelişmesine, çevrenin korunması ve kötü etkilerden arındırılmasına, kültürel dokunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olur.
d) İnançlı, vatansever ve kültürlü insanlar yetiştirmek amacıyla maddi imkânları sınırlı öğrencilere he türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlar ile yurt içi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlar, öğrenci yurtları açar, işletir. Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
e) Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık, spor tesis ve kurumları kurar, işletir.
f) Öncelikle Adıyaman olmak üzere ülkenin turizm yönünden gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.
g) Dini ve milli kültür değerlerimizin tanıtılması ve yaşatılmasına katkıda bulunur, her türlü yayınlarda (Radyo ve Televizyon hariç) bulunur.
h) İlin, yer altı ve yer üstü zenginliklerini meydana çıkarmak, ekonomik, tarımsal, mimari ve sosyal sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapar, yaptırır ve destekler,
i) Yöredeki tabiat güzelliklerin ve eski uygarlıklara ait eserlerin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapar, yöredeki el sanatlarının gelişmesini teşvik eder.
j) Başka il ve ilçelerde yaşayan Adıyamanlıları bir araya getirmek ve bunlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla
k) Vakfın amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtıcı; kitap, dergi, gazete, rozet, afiş vs. yayınlarda bulunur.
l) Her alanda panel, konferans, seminer, sergi, anma günleri, yarışmalar, şenlikler, veb. Etkinliklerde bulunur.
 
VAKFIN FAALİYETLERİ

 
MADDE 9 – Vakıf 8. maddeye yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Türk medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a) Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit malvarlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Mevcutları kiralayabilir, satabilir.
b) Benzer amaçlı yerli veya yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dâhilinde işbirliği yapar, gerekli mallarda yasalara uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurabilir,
c) Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri enstitüler, her seviyede eğitim-öğretim ve sağlık kurumları (ilk, orta, yüksek vs.), kurslar, yurtlar, pansiyonlar, misafirhaneler, aşevleri, huzurevleri, sosyal tesisler kurar, işletir.
d) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve Vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir, ticari, sınaî, zirai ve iktisadi işletmeler, şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabiliri. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.
e) Her seviyedeki öğrencilere burslar, araştırma ve teşvik primleri, eğitim, yiyecek ve giyecek yardımları, fakirlere sağlık, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımları yapar.
f) Fakın gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri, kurup, işletebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir, bu kuruluşlara ortak olabilir.
g) İhtiyaç sahiplerine imkânlar dâhilinde iş kurma yardımları, karşılıksız yardımlar, evlenme yardımları yapar,tedavi ve cenaze masraflarını karşılar.
h) Vakıf, amaçların gerçekleştirilebilmesi için faydalı ve lüzumlu bir cümle tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 10- Vakfın organları şunlardır:
 
A- Vakıf mütevelli Heyeti,
B- Vakıf Meclisi,
C- Yönetim Kurulu,
D- Denetleme Kurulu,
E- Onur Kurulu’dur.
 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 11- Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yetkili karar organı olarak:
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer, gerektiğinde değiştirir.
Vakıf senedinde değişikliğe karar verir.
Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olacağına inanılan ihtisas ve araştırma komisyonları ile Vakıf Genel Müdürlüğü oluşturur. (ihtisas ve araştırma komisyonları ile Vakıf Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir.)
Vakıfla ilgili yönetmelikleri karar bağlar.
Gerek gördüğünde vakfa maddi ve manevi destek sağlayan gerçek kişiler ile statüleri uygun tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun teklif edeceği kişileri Vakıf Mütevelli Heyetine üye alır, Vakıf Onur Kurulu üyelerini seçer.
Toplantılarını kendi arasından iki yıllığına seçeceği başkan veya Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine yılda en az bir defa yapar. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır, kararlarını toplantıya iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır. Vakfın feshi için üye sayısının ¾ ünün. Mütevelli Heyet’e yeni üye alımı ve senet değişikliğinde üye sayısının 2/3’ünün olumlu oyu gerekir, toplantı zabıtlar başkan ile her toplantı için seçilecek üç üyeden teşekkül edecek divan tarafından imzalanır.
Üyelik kaydı hayat şartı ile devam eder.
Toplantılarda bir üye en fazla bir üyeye vekâlet edebilir.
Kuruluşta ki Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri; Hasan Aydın, Nevzat Bayhan , Mahmut Göksu , Hüseyni Gözgü, Mustafa Karlı, Mehmet Kocakaya, Ramazan Satılmış, Ali Şahin , A. Gani Tekin, Hacı Bayram Özbek, Aziz Özger ve Ömer Özkartal ’dır. (isimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

VAKIF MECLİSİ

MADDE 12- Vakıf Meclisi: Vakıf Mütevelli Heyeti, yönetim ve Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üyelerden oluşur. Yeni üye alma şekil ve şartları ile aidat miktarı Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetçe onaylanacak bir üç tüzükle belirlenir. İstişarî bir organ sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır, vakfın faaliyetleri hususunda Yönetim Kurulunca tavsiyelerde bulunur. Vakıf amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin onayı ile Vakıf Meclisi üyeliğinden çıkarılabilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 13- Yönetim Kurulu: Vakıf Meclisi üyeleri arasından iki yıllığına Mütevelli Heyetçe atanacak 7 asil, 3 yedek kişiden teşekkül eder. Kendi arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçerek görev taksimi yapar. Kabul edilecek bir özrü olmaksızın arka arkaya üç toplantıya iştirak etmeyen, ölüm veya istifa nedenleriyle boşalan üyenin yerine süresini tamamlamak üzere sırası ile yedek üyeler geçer,
Görev ve sorumlukları:
Vakfın hertürlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür. Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Vakıf Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe koyar.
Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulacak Vakıf Genel Müdürlüğü, komisyon ve komitelerin işlemlerini koordine ve kontrol eder.
Vakfın personel politikası ile ücretlerini iç yönetmelikler doğrultusunda belirler.
Vakfı temsil ve ilzam eder. Vakfın imza salahiyetlerini belirler. Vakfın hukuki ve idari tasarruflarını yerine getirebilir.
Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder.
Toplantılarını başkan veya başkan yardımcılarının birisinin başkanlığında yapar.
Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar, nisabı iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

DENETLEME KURULU

MADDE 14- Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyetçe Vakıf Meclisi üyeleri arasından iki yıllığına seçilecek üç kişiden teşekkül eder. Kendi arasından birini başkan seçer. Vakfın iş ve işlemlerini altı ayda bir denetleyerek Mütevelli Heyet Başkanına sunar.

VAKFIN TEFTİŞİ

MADDE 15- Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakfın iç teftişi ise Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

ONUR KURULU

MADDE 16- Onur Kurulu; Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliği yapmış kişiler ile Vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır. İstişari mahiyette Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 17- Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfın mevcut mal ve haklar ile iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden elde edilecek gelirler.
b) Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklerinden elde edilecek gelirler.
c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartları bağışlar. (Şartlı bağışlar bağış şartı doğrultusunda kullanılır.)
e) Tanıtıcı yayın, broşür, kitap, rozet ve benzeri basılı kâğıt ve formların satışından elde edilecek gelirler.
f) Resmi veya özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ:

MADDE 18- A) Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20’si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara, kalan % 80’i ise vakfın eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

B) Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’u fakir ve başarılı öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az %10’u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oranlar Vakıf Mütevelli Heyetince artırılabilir.
 
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 19- Vakıf senedinde değişiklik yapmaya Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.

VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI

MADDE 20- Vakıf; 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümlerinde belirtilen haller ile gayenin gerçekleşmesinde hukuken ve fiilen imkân kalmaması halinde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet üye sayısının ¾ ünün kabulü ile sona erdirebilir. Bu durumda Vakfın her türlü mal ve hakları vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa veya resmi kuruma intikal eder.

ÜCRET ÖDEMESİ

MADDE 21- Vakıf Mütevelli Heyeti, yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri fahridir, ücret ödenmez. Ancak Vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri ödenebilir.

HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 22- Bu Vakıf senedinde bulunmayan hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.
GECİCİ MADDE 1- Vakıf senedinin mahkeme siciline tescilini müteakip ilk Mütevelli Heyeti iki ay içerisinde toplanarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.